Aktualności

Dzisiejsza Polska znacznie różni się od IV RP, która zakończyła się pod koniec 2007 roku

Dzisiejsza Polska znacznie różni się od IV RP, która zakończyła się pod koniec 2007 roku.
• Z woli wyborców po raz drugi utworzyliśmy rząd, który już szósty rok dba o bezpieczeństwo polskich rodzin, skutecznie zarządza finansami publicznymi i stwarza możliwości rozwoju gospodarki. Przez ten czas prowadziliśmy Polskę w dobrym kierunku – nasz kraj zyskuje w rankingach międzynarodowych (13 miejsce w rankingu Social Progress Index, ranking jakości kształcenia Pearson - 14 miejsce, ranking konkurencyjności Deloitte - 14 miejsce, skok aż o 21 miejsc w rankingu Doing Business Banku Światowego za rządów PO!).

W okresie światowego kryzysu udowodniliśmy, że potrafimy poradzić sobie w trudnych czasach. Pomimo trudności gospodarczych wielu bogatszych państw w UE Polska była nielicznym krajem na mapie Europy, który rozwijał się w czasie światowej recesji. PO to sprawdzona i konsekwentna drużyna. Potwierdzeniem dla tej tezy są liczne ustawy i programy, które przygotowała Platforma Obywatelska. Rodzina, Praca i Gospodarka. Naszym celem jest nieustanne ułatwianie codziennego życia Polakom, stwarzania możliwości do realizacji swych celów i marzeń. Do najważniejszych projektów należy wydłużenie urlopu rodzicielskiego, radykalny wzrost zasiłków, deregulacja dostępu do zawodów czy gwarancje Skarbu Państwa dla przedsiębiorców. Poza tym, za czasów rządu Platformy Obywatelskiej, kiedy światowy kryzys dotykał kolejne państwa, w naszym kraju płaca minimalna wzrosła o około 50 procent, kiedy za rządów PiS było to zaledwie 10 procent i to w czasach dobrej koniunktury.

A. Rodzina   

1) Dłuższy, roczny urlop rodzicielski    

• Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw dotyczący rocznych urlopów rodzicielskich to jedna z najważniejszych ustaw dotycząca polityki prorodzinnej. Po wejściu w życie rządowej propozycji, płatny urlop rodzicielski będzie wynosił 52 tygodnie, na które składać się będzie 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (w tym 14 zarezerwowanych tylko dla matki), 6 tygodni urlopu dodatkowego (obecnie są to 4 tygodnie) i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Ustawa daje elastyczność w dzieleniu się urlopem między rodzicami. Urlop obejmie nie tylko rodziców zatrudnionych na etatach, ale wszystkich, którzy opłacają ubezpieczenie chorobowe czyli także pracujących na umowach zlecenie i samozatrudnionych. Projekt rządu trafił do prac w Sejmie.

2) Wsparcie dla rodzin wielodzietnych – większa ulga podatkowa na trzecie i kolejne dziecko    

• Na większe wsparcie mogą liczyć rodziny wielodzietne. Zgodnie z     nowelizacją przepisów o podatku dochodowym, od roku 2013 wzrosła ulga podatkowa dla rodzin z trójką i więcej dzieci. Dotychczas było tak, że na każde dziecko można było odliczyć 92,67 zł miesięcznie. Od teraz ulga na trzecie dziecko jest wyższa o 50 procent, a na czwarte i każde kolejne - o 100 procent!

3) Podwyżka zasiłków opiekuńczych    

• Rząd zwiększył pomoc finansową dla rodziców opiekujących się  niepełnosprawnymi dziećmi. Od 1 kwietnia br. o 200 złotych wzrósł zasiłek dla osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi i obecnie dostają zasiłek w wysokości 620 złotych. Planowane jest osiągnięcie pułapu pomocy, który gwarantowałby rodzinom zasiłek stanowiący równowartość płacy minimalnej.

4) Program tanich przedszkoli    

• Od września 2013 roku każda dodatkowa godzina (ponad 5 już bezpłatnych) pobytu dziecka w przedszkolu będzie kosztować maksymalnie jedną złotówkę. Rząd przeznaczy około 700 milionów złotych na program przedszkolny. Środki w wysokości 504 milionów złotych zostaną przeznaczone na obniżenie opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach. Dodatkowo samorządy otrzymają ze środków unijnych około 200 milionów złotych na wsparcie edukacji przedszkolnej, czyli tworzenie i wspieranie istniejących przedszkoli oraz innych form edukacji przedszkolnej, a także dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do przyjęcia 3 i 4 latków. Prace nad projektem trwają.

5) Program budowy żłobków    

• W latach 2012 – 2013 na budowę żłobków przeznaczono aż 500 mln zł. Trwają prace nad ustawą, dzięki której dofinansowanie budowy żłobków z budżetu państwa możliwe będzie na poziomie 80%. Samorządy będą musiały wyłożyć zaledwie 20%. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się także prywatne żłobki.   

6) Prace nad programem „Mieszkanie dla Młodych” (MdM)    

• Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy państwa przy kupowaniu pierwszego mieszkania – program "Mieszkanie dla młodych". Wzmocni to motywację młodych ludzi do zakładania rodzin. Ponadto ożywi to także branżę budowlaną, może wpłynąć na konkurencyjność mieszkań na rynku, a nawet spadek ich cen. Program jest skierowany do młodych małżeństw i osób samotnych do 35. roku życia. Ma pomóc im w zakupie pierwszego własnego mieszkania. Rodzina bezdzietna i singiel dostaną od państwa 10 procent ceny mieszkania. Jeśli rodzina lub osoba samotna ma potomstwo, dofinansowanie wyniesie 15 procent. Jeżeli w ciągu pięciu lat od zakupu mieszkania urodzi się trzecie bądź kolejne dziecko - można będzie liczyć na dodatkowe 5 procent. Dopłatą ma być objęte maksymalnie 50 metrów kwadratowych, mieszkania o powierzchni do 75 metrów kwadratowych. Program ma trwać pięć lat. Według szacunków Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dopłat państwa będzie mogło skorzystać około 115 tysięcy beneficjentów. Zgodnie z oceną skutków regulacji, MDM będzie kosztował budżet państwa w przybliżeniu 3,3 miliardy złotych, zaś w pierwszym roku działania 600 milionów złotych.

7) Zmiany w becikowym    

• Zmieniono zasady przyznawania becikowego. Dostaną je tylko rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 1922 zł netto. Becikowe otrzymają więc rodziny najuboższe. Zmiana wynika z zasady sprawiedliwości i solidarności społecznej. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 roku.

8) Program finansowania zabiegów leczenia niepłodności (in-vitro)    

• Kolejnym rządowym programem mającym służyć rodzinie jest program refundacyjny in-vitro. Do dnia 1 lipca bieżącego roku mają zostać podpisane umowy z klinikami na refundację zabiegu in-vitro, tak by od lipca do klinik mogli zgłaszać się pierwsi pacjenci leczący bezpłodność. Z programu będą mogły skorzystać pary (także te żyjące bez ślubu), u których stwierdzono bezpłodność, której nie można wyleczyć dostępnymi metodami; pary, które bezskutecznie leczyły niepłodność w ciągu ostatnie roku przed zgłoszeniem się do programu; osoby, u których z różnych powodów może dojść do utraty płodności w przyszłości. Udział w programie mogą wziąć kobiety do 40. roku życia, które przeszły pomyślnie badania wstępne oraz ich partnerzy, co do których nie ma ograniczeń wiekowych.

B. Praca   

1) Reforma publicznego pośrednictwa pracy    

• Mniej biurokracji, więcej konkretnych działań – tak będzie wyglądać funkcjonowanie nowych urzędów pracy. Wiele osób rejestruje się, jako bezrobotne tylko w celu pobierania zasiłku i ubezpieczenia. Rząd planuje zmienić ten stanu rzeczy. Status osoby bezrobotnej będzie przysługiwał tym, którzy odpowiadać będą na oferty pracy przedkładane im przez urząd. Urzędy natomiast rozliczane będą nie ze względu na ilość zarejestrowanych bezrobotnych, ale ilość osób, które rzeczywiście znalazły pracę. Projekt zmian znajduje się na etapie prac rządowych.

2) Projekt ustawy o wspieraniu utrzymania miejsc pracy    

• Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który ma na celu wsparcie utrzymania miejsc pracy. Przedsiębiorstwa mogłyby liczyć na dopłatę do funduszu płac z budżetu państwa, po to by mimo kryzysu nie zwalniały pracowników. Przygotowane przez rząd przepisy zawierają rozwiązania wspierające przedsiębiorców w tym trudnym okresie przez udzielanie im bezpośredniej pomocy finansowej, która zostanie przeznaczona na dopłaty do wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników. Wsparcie dla przedsiębiorców ma charakter bezzwrotnej pomocy finansowej. Przyjęte rozwiązania będą chronić miejsca pracy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

3) Zmiany w Kodeksie pracy - elastyczny czas pracy    

• Jednym z najważniejszych sposobów na ratowanie istniejących miejsc pracy oraz zachęcania pracodawców do tworzenia nowych stanowisk jest wprowadzanie elastycznego czasu pracy. Projekt dotyczy:     

- wydłużenia okresu rozliczeniowego, 

- ruchomego wprowadzenia ruchomego czasu pracy,     

- upowszechnienia przerywanego czasu pracy.

Zaproponowane zmiany mają zasadnicze znaczenie dla podtrzymywania istniejących i tworzenia nowych miejsc pracy. Będą miały też na celu ograniczenie stosowania umów cywilnoprawnych w stosunkach pracy.

4) Deregulacja w dostępie do zawodów    

• W dniu 19 kwietnia 2013 roku Sejm uchwalił ustawę łagodzącą wymogi dostępu do 50 zawodów, czyli pierwszą transzę deregulacyjną. Otwarcie zawodów da nowe miejsca pracy dla młodych w Polsce, zwiększy sferę wolności obywatelskich, także w zakresie wykonywania zawodów. Deregulacja spowoduje wzrost liczby miejsc pracy, szczególnie dla młodego pokolenia, obniży ceny usług oraz - dzięki większej konkurencyjności - podniesie ich jakość. Pierwsza z trzech transzy deregulacji przygotowana w resorcie sprawiedliwości miała na celu ograniczenie części wymogów formalnych w dostępie do profesji m.in.: notariusza, komornika, adwokata, radcy prawnego, trenera sportowego, przewodnika turystycznego, pilota wycieczek, pracownika ochrony, detektywa, rzeczoznawcy majątkowego, syndyka, zarządcy oraz pośrednika nieruchomości, geodety, bibliotekarza, taksówkarza, szypra żeglugi śródlądowej. W planach są jeszcze dwie transze deregulacyjne. Druga ma objąć 89 zawodów, trzecia natomiast 103 zawody z branży finansowej i technicznej.

C. Gospodarka   

1) Gwarancje „De minimis” dla małych przedsiębiorców    

• Ruszył rządowy program wspierający rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Nadrzędnym celem tego przedsięwzięcia jest wzmocnienie sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), stanowiących największy odsetek firm w Polsce. Docelowo suma kredytów dla MŚP może sięgnąć nawet 50 miliardów złotych. Środki finansowe będą przeznaczone dla klientów z sektora MŚP, posiadających zdolność kredytową i udzielane będą do 60% wartości kwoty kredytu obrotowego, maksymalnie do 3,5 milionów złotych. Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać gwarancję w banku, w którym ubiega się o kredyt. Dla gwarancji udzielonych do dnia 31 grudnia 2013 roku, przez pierwszy roczny okres przedsiębiorca nie będzie ponosił żadnych opłat. Za kolejny okres roczny wysokość prowizji będzie wynosiła 0,5 procenta w skali roku. Opłata będzie naliczana od kwoty gwarancji de minimis. W okresie spowolnienia gospodarczego przedsiębiorstwa mają utrudniony dostęp do kapitału. Tego typu pomoc zwiększy bezpieczeństwo działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Przełoży się nie tylko na utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy ale także na tworzenie nowych. Jednocześnie pozwoli uniknąć zarzutów ze strony Unii Europejskiej dotyczących niedozwolonej pomocy publicznej dla przedsiębiorstw. Program gwarancji de minimis premier Tusk zapowiedział w zeszłym roku w tzw. „drugim expose”.

2) VAT kasowy dla małych przedsiębiorstw    

• Wraz z początkiem 2013 roku zmieniły się zasady rozliczania VAT-u dla małych przedsiębiorców korzystających z metody kasowej. Nowe przepisy sprawiają, że przedsiębiorca korzystający z metody kasowej nie musi płacić VAT-u, jeżeli nie otrzyma zapłaty za fakturę. Czyli firmy, które nie dostały zapłaty za towar czy usługę, nie muszą odprowadzać VAT. Tym samym zniesiona zostaje funkcjonująca dotychczas zasada w metodzie kasowej nakazująca zapłatę podatku po 90 dniach, niezależnie od tego, czy transakcja została opłacona. Zniesiono także zasadę korzystania przez firmy z tzw. ulgi na złe długi, znosząc bariery biurokratyczne w korzystaniu z ulgi.

3) Abolicja składkowa ZUS dla małych przedsiębiorców    

• ZUS daruje długi przedsiębiorcom, którzy zalegają ze składkami na własne ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenia zdrowotne i na Fundusz Pracy za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Ustawa abolicyjna stworzona została z myślą o osobach, które w latach 1999-2009 miały zawieszoną działalność gospodarczą i padły ofiarą niejasnych przepisów, przez co ZUS naliczył im wieloletnią zaległość wraz z odsetkami. Warunkiem darowania długów będzie złożenie wniosku w terminie 12 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy. Ustawa weszła w życie w styczniu bieżącego roku.

4) Inwestycje Polskie    

• Przed nami okres przejściowy między starym a nowym budżetem Unii Europejskiej. Aby polska gospodarka nie zwolniła w tym czasie tempa, potrzebne są dodatkowe pieniądze. Pomóc ma strategiczny program "Inwestycje Polskie". Na inwestycje rząd planuje przeznaczyć zamrożony dziś kapitał, czyli udziały skarbu państwa w spółkach. Nie obciążą one ani długu, ani deficytu publicznego. Chodzi o 40 mld zł, które popłyną np. na budowę dróg oraz inwestycje energetyczne. Celem ogłoszonego Programu "Inwestycje Polskie" jest zapewnienie utrzymania w gospodarce obecnej dynamiki inwestycji w projekty infrastrukturalne – głównie w branżach energetycznej i gazowej transportowej, samorządowej przemysłowej oraz telekomunikacyjnej. Spółka mająca realizować program jest w stanie organizacji.

5) Nowelizacja prawa zamówień publicznych w zakresie ochrony podwykonawców    

• Projekt kolejnej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych kompleksowo reguluje kwestię podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. Nowelizacja wprowadza większą prawna ochronę podwykonawców - przede wszystkim mechanizmy ograniczające ryzyko braku wypłaty przez wykonawcę należnego wynagrodzenia podwykonawcy zamówienia publicznego. Wykonawca stanie się podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym względem zamawiającego za wypełnianie swych zobowiązań wobec podwykonawców przy realizacji zamówień publicznych. Nowelizacja nakłada na wykonawcę obowiązek przedkładania zamawiającemu umów o podwykonawstwo zawieranych przy realizacji zamówień na roboty budowlane, dostawy i inne usługi. Co więcej, dotyczy to nie tylko podwykonawców, z którymi umowy zawarł bezpośrednio sam wykonawca, ale i dalszych podwykonawców.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Wychodzę