Aktualności

Reforma zamówień publicznych - propozycja zmian

Od dawna w Polsce krytykowane są przepisy prawa zamówień publicznych. Największa fala krytyki dotyczy przede wszystkim powszechnie stosowanej zasady dokonywania wyboru ofert na podstawie kryterium ceny z niemalże całkowitym pominięciem innych kryteriów. W związku z tym projekt nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgłoszony przez Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej ma na celu ograniczenie ilości przetargów, które rozstrzygane według kryterium ceny. Projekt przyczyni się również do uproszczenia procedur zamówień publicznych w Polsce.  Do katalogu zmian proponowanych w projekcie zalicza się m.in.:

 

 1. Zakaz narzucania sposobu wyboru wykonawcy w zamówieniach publicznych.
 2. Podniesienie progu, od którego powstaje obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych do kwoty 50 tys. euro oraz zakaz pozaustawowego żądania stosowania procedur dokonywania wydatków o najmniejszej wartości.
 3. Wprowadzenie zasady swobody wyboru trybów negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki przy wszystkich usługach tzw. niepriorytetowych, tj. niewpływających znacząco na rynek.
 4. Umożliwienie korzystania przez zamawiającego z publikowanych przez Prezesa UZP wzorców i dobrych praktyk.
 5. Zwiększenie jawności procesów przetargowych – wprowadzenie obowiązku ujawniania informacji stanowiących podstawę oceny wykonawców.
 6. Zmiana przesłanek wykluczenia z zamówień publicznych z powodu wyrządzenia szkody oraz zmiana kryterium podstawy wykluczenia z powodu rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy.
 7. Solidarna odpowiedzialność wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby za szkodę zamawiającego wynikającą z nieudostępnienia potencjału.
 8. Ułatwienia w dokonywaniu opisu przedmiotu zamówienia, którego wartość nie przekracza kwot określonych w dyrektywach.
 9. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, jako możliwy wymóg związany z realizacją zamówienia.
 10. Wprowadzenie zasad ustalania wartości zamówienia udzielanego w częściach.
 11. Likwidacja obowiązku zatrzymywania wadium wykonawcom, którzy nie uzupełnią dokumentów na wezwanie zamawiającego.
 12. Obowiązek uwzględniania w ofertach minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 13. Wprowadzenie obowiązku stosowania przez zamawiających innych niż cena kryteriów oceny ofert, o ile zamawiający nie udowodni, że wyłączne kryterium ceny jest rozwiązaniem efektywniejszym.
 14. Ustalenie obowiązków stron postępowania odwoławczego w zakresie dowodów, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
 15. Wyjaśnianie przez zamawiającego przyczyn i powodów złożenia rażąco niskiej ceny w ofercie wykonawcy.
 16. Obowiązkowa waloryzacja niektórych składników oferty, np. przy zmianie stawki podatku VAT lub wysokości płacy minimalnej.
 17. Stosowanie dokumentów wzorcowych i wprowadzenie programu opracowywania dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień.
 18. Stosowanie w okresie przejściowym przepisów o wykluczeniu zakwestionowanych przez ETS.
 19. Wpływ w okresie przejściowym nowo proponowanej ustawy na umowy zawarte przed wejściem w życie ustawy w zakresie waloryzacji określonych stawek w kosztorysach.  

Szerzej na temat proponowanych zmian: http://www.szejnfeld.pl/wp-content/uploads/2013/07/Jakość-a-nie-cena-Reforma-zamówień-publicznych-załącznik.pdf

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Wychodzę