Aktualności

100 dni Premier Ewy Kopacz

Więcej pieniędzy na budowę żłobków, wsparcie dla polskiego górnictwa, sukces na szczycie klimatycznym w Brukseli – to tylko niektóre z efektów pracy premier Ewy Kopacz w ostatnich tygodniach. Prezentujemy podsumowanie najważniejszych działań zrealizowanych podczas 100 dni rządu.

 

100 DNI W LICZBACH[1]

8 - liczba wizyt zagranicznych premier

22 - liczba wizyt krajowych premier

17 - liczba posiedzeń Rady Ministrów

36 - liczba przyjętych projektów ustaw

49 - liczba przyjętych rozporządzeń

84 - liczba przyjętych uchwał

 

DZIAŁANIA RZĄDU

 

RODZINY

 

Wykonane zadania:

 

 • Przyjęcie ustawy o Karcie Dużej Rodziny i nowych zniżek dla rodzin wielodzietnych

O Kartę Dużej Rodziny wystąpiło już ponad 720 tys. osób, a odebrało ponad 590 tys. Rodzina posługująca się Kartą może korzystać z oferty 1500 podmiotów zgłoszonych przez prawie
460 partnerów oferujących zniżki w zakresie kultury, sportu, wypoczynku, telekomunikacji, bankowości, artykułów spożywczych i odzieżowych, książek i podręczników oraz usług medycznych. Od 1 stycznia 2015 r. rodzinom z co najmniej trójką dzieci, posiadającym Kartę Dużej Rodziny, przysługuje 37% ulgi przy przejazdach publicznym transportem kolejowym na podstawie biletów jednorazowych oraz 49% ulgi dla posiadaczy biletów miesięcznych. Posiadacze Karty są także uprawnieni do ulgi w opłacie paszportowej: 75% w przypadku dzieci oraz 50% dla rodziców. Ponadto dużym rodzinom przysługuje zwolnienie z opłat za wstęp do parków narodowych oraz za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego przy staraniu się o przyznanie Karty. Projekt ustawy o Karcie Dużej Rodziny został przyjęty przez rząd 25 listopada 2014 r.

 

 • Więcej pieniędzy na budowę żłobków w ramach programu „Maluch”

W tym roku budżet rządowego programu „Maluch” wynosi nie 100 mln, a 150 mln zł. To oznacza więcej środków na tworzenie nowych miejsc w żłobkach, a także utrzymanie już istniejących. W 2014 r. działało w Polsce prawie 2300 żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Dla porównania w 2007 r. było ich zaledwie 373. Większe środki na budowę żłobków zostały przewidziane w projekcie ustawy budżetowej przyjętej przez rząd 24 września 2014 r.

 

 • Start programu „Maluch na uczelni”

Więcej klubików dziecięcych, dziennych opiekunów oraz żłobków przy uczelniach – to główny cel programu „Maluch na uczelni”, który wystartował 9 grudnia 2014 r. W jego ramach szkoły wyższe będą mogły starać się o dofinansowanie na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi lub na prowadzenie tych już istniejących. W sumie do uczelni trafi w 2015 r. co najmniej 10 mln złotych.Dzięki nowym żłobkom młodzi ludzie nie będą musieli już wybierać: „nauka czy dziecko?”.

 

 • Wprowadzenie wyższej ulgi podatkowej dla rodzin wielodzietnych

Od 1 stycznia 2015 r. o 20% wzrosła kwota ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko, co oznacza, że roczna ulga na trzecie dziecko zwiększyła się z 1 668,12 zł do 2 000,04 zł, a na kolejne dzieci z 2 224,08 zł do
2 700 zł. Z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać ponad milion rodzin, w których wychowuje się
ok. dwóch milionów dzieci. Ponad 97% rodzin - płatników PIT - będzie mogło wykorzystać tę ulgę
w pełni. Rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej wyższych ulg 30 września 2014 r.

 

 • Wprowadzenie szybszego zwrotu podatku dla rodzin wielodzietnych

W listopadzie 2014 r. Ministerstwo Finansów zdecydowało, że rodziny wielodzietne mogą otrzymać szybszy zwrot podatku dochodowego w 2015 r. Termin zwrotu został skrócony z trzech miesięcy do jednego.

 

Co przed nami?

 

 • Wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę”

Dziś, jeśli rodzice przekroczą próg dochodowy uprawniający ich do świadczeń socjalnych, tracą całą kwotę. Rząd proponuje prostą zasadę: „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że zamiast zabierać rodzicom całe świadczenie, pomniejszymy je tylko o taką kwotę, o jaką przekroczyli próg. Zachęci to rodziców do podejmowania pracy, a także do wychodzenia z szarej strefy. Projekt ustawy w tej sprawie skierowano do konsultacji społecznych 7 stycznia 2015 r. Rozwiązanie to wejdzie w życie od stycznia 2016 r.

 

 • Świadczenia rodzicielskie dla wszystkich

Od 2016 r. ze wsparcia finansowego, analogicznego do urlopów rodzicielskich będą mogli skorzystać wszyscy, którzy takiej możliwości dotychczas nie mieli. To rodzice poszukujący pracy, pracujący na umowy o dzieło, studenci i rolnicy. Otrzymają oni nowe świadczenie rodzicielskie. Będą mogli je pobierać przez 12 miesięcy po urodzeniu dziecka, a w przypadku urodzenia bliźniaków, trojaczków
i więcej dzieci - odpowiednio dłużej. Świadczenie wyniesie 1000 zł na rękę. Projekt ustawy w tej sprawie skierowano do konsultacji społecznych 7 stycznia 2015 r.

 

 • Wsparcie dla przyzakładowych żłobków i przedszkoli

Powstaną nowe przyzakładowe żłobki i przedszkola, dzięki czemu łatwiej będzie łączyć życie zawodowe z życiem rodzinnym. W latach 2015-2020 przeznaczymy na ten cel ponad 2 mld zł (w ramach środków europejskich i specjalnego systemu ulg w podatku CIT). Projekt będzie finansowany częściowo
w ramach regionalnych programów operacyjnych realizowanych przez samorządy województw. Natomiast uruchomienie wsparcia finansowego pochodzącego z systemu ulg w podatku CIT  planowane jest w styczniu 2016 r.

 

 

UCZNIOWIE, MŁODZIEŻ, STUDENCI

 

Wykonane zadania:

 

 • Likwidacja „śmieciowego jedzenia” w szkołach od 1 września 2015 r.

1 września 2015 r. chipsy, słodkie napoje, fast foody i inne rodzaje niezdrowej żywności znikną ze szkolnych sklepików. Zakaz podawania, sprzedaży oraz reklamowania niezdrowej żywności będzie obowiązywać w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz innych placówkach oświatowo i opiekuńczo-wychowawczych. Sejm przyjął nowelę ustawy dotyczącą likwidacji „śmieciowego jedzenia” w szkołach 23 października 2014 r., a prezydent podpisał ją 17 grudnia 2014 r.

 

 • Przygotowanie pierwszej części darmowego podręcznika dla klas II

Od 1 września 2015 r. uczniowie II klas szkół podstawowych dostaną za darmo czteroczęściowy podręcznik zintegrowany (m.in. edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza z elementami edukacji plastycznej i muzycznej) oraz czteroczęściowy elementarz do edukacji matematycznej. Pierwsza część podręcznika dla klas II została skierowana do konsultacji 22 grudnia 2014 r. W lutym MEN pokaże kolejne części darmowego podręcznika dla drugoklasistów.

 

 • Start programu „Rok Szkoły Zawodowców”

Rozpoczęło się wdrażanie programu odbudowy szkolnictwa zawodowego. Obecnie trwa przygotowanie doradców, którzy będą wspierać uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej. W przygotowywaniu jest także portal doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz mapa zawodów i szkół prowadzących kształcenie w konkretnych profesjach. We wrześniu 2015 r. nastąpi rozszerzenie oferty szkolnej m.in. o kursy dla uczniów i absolwentów liceów odbywające się poza czasem nauki. Program został rozpoczęty 7 października 2014 r.

 

 • Uruchomienie bezpłatnej infolinii dla uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014-2016

Resort edukacji wraz z Fundacją Dzieci Niczyje uruchomił specjalną bezpłatną infolinię dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Dzwoniący otrzymują rzetelne informacje z zakresu bezpieczeństwa uczniów, a w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podejmowane są interwencje. Infolinia została uruchomiona 10 listopada 2014 r.

 

 • Premia za jakość w nauce

Od 1 stycznia 2015 r. w nowy sposób naliczane są dotacje na badania naukowe. Wszystkie publiczne instytucje w Polsce, które prowadzą badania naukowe (instytuty Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze czy wydziały uczelni) mogą otrzymywać dotację statutową według nowych zasad, premiujących rzeczywiste osiągnięcia naukowe. Podstawą do naliczania dotacji jest potencjał jednostki oraz jakość prowadzonych przez nią badań. Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego dotyczące premii za jakość w nauce zostało podpisane 18 grudnia 2014 r.

 

 • Promocja praktyk studenckich

Ruszyła  kampania „Studiujesz? Praktykuj!”. Kampania skierowana jest do wszystkich studentów oraz pracodawców. W jej ramach promowana jest współpraca uczelni z firmami i zasady wartościowych praktyk studenckich. Na wsparcie dobrej jakości praktyk studenckich zostało przeznaczone ponad
500 mln zł do roku 2020. Dodatkowo na wsparcie Akademickich Biur Karier przeznaczono prawie
60 mln zł. Kampania wystartowała 6 listopada 2014 r.

 

 • Program „Polski Erasmus dla Ukrainy”  

Rozpoczął się program stypendialny „Polski Erasmus dla Ukrainy” – w sumie do Polski na stypendium przyjedzie ok. 550 osób, głównie z terenów objętych działaniami militarnymi. Koszt programu to ponad 10,7 mln zł. Pierwsi studenci z Ukrainy przyjechali do Polski w listopadzie (85 osób). Program został uruchomiony decyzją wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego z 20 października 2014 r.

 

Co przed nami?

 

 • Darmowe podręczniki i system dotacji

W 2015 r. darmowe podręczniki będą posiadały klasy: I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasa
I  gimnazjum. W 2016 r. klasy: I, II, III, IV i V szkoły podstawowej oraz klasy I i II  gimnazjum.
W 2017 r. wszystkie klasy szkół podstawowych i gimnazjalnych. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczący darmowych podręczników 15 kwietnia 2014 r. Ustawa weszła w życie 8 lipca 2014 r.

 

 • Doposażenie bibliotek w szkołach podstawowych

Rząd pracuje nad programem dotyczącym upowszechnienia edukacji czytelniczej wśród uczniów.
W 2015 r. biblioteki szkolne otrzymają 15 mln zł na zakup nowości wydawniczych oraz lektur rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci.

 

 • Program praktyk studenckich w administracji

Planujemy zwiększyć liczbę miejsc w administracji, w których studenci będą mogli odbywać praktyki
i zdobywać kompetencje oczekiwane przez pracodawców. Zasady przyjmowania kandydatów będą jasne i dostępne, a praktyki przygotowane w uzgodnieniu ze szkołami wyższymi.

 

 • Dofinansowanie do monitoringu w szkołach

Od 2016 r. dofinansowanych będzie 50% kosztów zakupu instalacji monitoringu w szkołach. Chodzi
o przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz przestępczości wśród dzieci i młodzieży oraz zapewnienie im bezpieczeństwa fizycznego. Ponadto zostanie położony nacisk na aktywną profilaktykę m.in. poprzez powołanie przy komendach wojewódzkich policji osób odpowiadających za współpracę ze szkołami i kuratoriami.

 

 • Finansowanie studiów zagranicznych

Najlepsi studenci będą mogli skorzystać ze wsparcia państwa w studiach za granicą. Nad programem pracuje obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Planowany termin uruchomienia programu to rok 2016.

 

 • Zwiększenie finansowania nauki

Planujemy, że do 2020 r. finansowanie nauki zwiększy się do 2% PKB. Zapowiedź ta będzie stopniowo realizowana w ramach środków budżetowych i europejskich.

 

 

SENIORZY

 

Wykonane zadania:

 

 • Wprowadzenie korzystniejszych zasad waloryzacji rent i emerytur w 2015 r.

1 marca 2015 r. nastąpi kwotowo-procentowa waloryzacja emerytur i rent na poziomie min. 36 zł dla świadczeń poniżej 3333 zł. Gdyby zastosować wyłącznie procentowy systemem waloryzacji, obowiązujący m.in. w 2014 r., najniższa emerytura wzrosłaby jedynie o ok. 9 zł. Z szacunków resortu pracy wynika, że wprowadzone zmiany sposobu waloryzacji w 2015 r. to koszt ok. 1,8 mld zł, a łącznie na waloryzację emerytur i rent trafi w tym roku ok. 3,7 mld zł. Projekt nowelizacji ustawy dotyczący waloryzacji został przyjęty przez rząd 30 września 2014 r.

 

 • Przygotowanie projektu programu dziennych domów opieki Senior-WIGOR

Rząd przeznaczy 360 mln zł na utworzenie dziennych domów i klubów dla seniorów, z czego
w pierwszym roku ok. 20 mln zł.  W 2015 r. powstanie ok. 100 takich miejsc. Projekt programu Senior–WIGOR trafił do konsultacji społecznych 31 grudnia 2014 r. Przyjęcie programu wraz z rozpoczęciem pilotażu przewidziane jest na II kwartał 2015 r. 

 

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

 

Wykonane zadania:

 

 • Sukces Polski na szczycie klimatycznym w Brukseli

Dzięki skutecznym negocjacjom Polakom nie grozi drastyczna podwyżka cen energii po roku 2020.
W ramach uzgodnień nowego pakietu klimatyczno-energetycznego UE udało się m.in. utrzymać system darmowych pozwoleń na emisję CO2 dla sektora elektro-energetycznego do 2030 r. Szczyt klimatyczny w Brukseli odbył się 24 października 2014 r.

 

 • Wizyty zagraniczne

Premier Ewa Kopacz od 1 października 2014 r. odbyła 8 wizyt zagranicznych. Odwiedziła Brukselę (trzykrotnie), Bratysławę, Mediolan, Paryż, Berlin oraz Pragę. Głównymi tematami rozmów szefowej rządu były przyszłość Unii Europejskiej i zabezpieczenie interesów Polski we wspólnocie.  Podczas spotkań poruszała także kwestię sytuacji na Ukrainie, dbając o zapewnienie integralności naszego wschodniego sąsiada.

 

 • Pomoc humanitarna dla uchodźców ze wschodniej Ukrainy

19 grudnia 2014 r. do Charkowa dotarły 34 ciężarówki Państwowej Straży Pożarnej przewożące ponad 150 ton najpilniejszej pomocy rzeczowej. Transport był odpowiedzią polskiego rządu na apel ukraińskich władz o udzielenie wsparcia najbardziej potrzebującym mieszkańcom tego kraju w obliczu zbliżającej się zimy. Na pomoc rząd przeznaczył ponad 3 mln zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Decyzja premier Ewy Kopacz w tej sprawie zapadła 28 listopada 2014 r.

 

 • Przygotowanie ewakuacji osób polskiego pochodzenia z Donbasu

MSZ wspólnie z MSW prowadzi intensywne przygotowania do ewakuacji osób polskiego pochodzenia
z Donbasu. 8 grudnia premier Ewa Kopacz powołała międzyresortowy zespół ds. wsparcia Polaków na wschodzie Ukrainy. 26 grudnia miała miejsce misja MSZ w celu wypracowania najbardziej efektywnych sposobów pomocy, a 5 stycznia w Konsulacie Generalnym RP w Charkowie ruszyła specjalna całodobowa infolinia dla osób, które zgłosiły się do ewakuacji. Operacja wchodzi obecnie w decydującą fazę.

 

 • Wsparcie Ukrainy w reformie samorządowej

18 grudnia 2014 r. minister Grzegorz Schetyna i wicepremier Gennadij Zubko podpisali porozumienie
o współpracy w zakresie wsparcia reformy samorządowej na Ukrainie. W 2015 r. współpraca dotyczyć będzie m.in. działań szkoleniowych oraz doradztwa przy przygotowaniu zmian w przepisach związanych z reformowaniem ukraińskiego samorządu.

 

 • Zmiany w umowie o małym ruchu granicznym (MRG) z Ukrainą oraz outsourcing wizowy na Białorusi

17 grudnia 2014 r. ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy podpisali w Warszawie Drugi Protokół zmieniający umowę o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia
28 marca 2008 r. Wprowadzone zmiany ułatwiają mieszkańcom strefy przygranicznej uzyskanie zezwolenia MRG, zwiększą ruch osobowy, przyniosą korzyści gospodarcze i polityczne w stosunkach polsko-ukraińskich. Dzięki działaniom służb dyplomatycznych i konsularnych 24 października 2014 r. uzyskano z kolei zgodę władz Białorusi na outsourcing usług wizowych dla polskich placówek konsularnych w tym kraju.

 

ARMIA I BEZPIECZEŃSTWO

 

Wykonane zadania:

 

 • Wprowadzenie wyższych premii za dłuższą służbę oficerów i podoficerów

Od 2015 r. dodatkowe 39 mln zł będzie przeznaczone dla żołnierzy jako premia za dłuższą służbę oficerów i podoficerów. Nowe rozwiązanie promuje dłuższy okres służby żołnierzy zawodowych.Rozporządzenie ministra obrony narodowej weszło w życie 4 grudnia 2014 r. 

 

 • Otwarcie Centrum Weterana

Instytucja służy byłym uczestnikom misji wojskowych, popularyzuje wiedzę o kontyngentach oraz pielęgnuje pamięć o poległych. Centrum Weterana otwarto 21 grudnia 2014 r. Instytucja została powołana decyzją ministra obrony narodowej z 8 kwietnia 2014 r.

 

 • Przyjęcie planu wzmocnienia bezpieczeństwa kraju

9 grudnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła „Plan wzmocnienia bezpieczeństwa państwa”, a MON przygotowało harmonogram jego wdrożenia. Plan jest objęty klauzulą „zastrzeżone”.

 

 • Nowa „Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”

21 października 2014 r. rząd przyjął nową „Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”, wpisując wśród priorytetów m.in. skoncentrowanie wysiłków na zapewnieniu obrony terytorium państwa i wspieranie konsolidacji NATO wokół funkcji obronnej. 5 listopada 2014 r. dokument został zatwierdzony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.

 

 • Polska-NATO

Po szczycie NATO w Newport powstaje sojuszniczy plan działań na rzecz gotowości, w ramach którego zdecydowano m.in. o utworzeniu sił natychmiastowego reagowania i wzmocnieniu szczecińskiego Korpusu Północ-Wschód. Od wiosny w Polsce bez przerwy, na zasadzie rotacji, przebywają siły państw członkowskich. W sumie na terytorium Polski razem z żołnierzami polskimi ćwiczyło blisko 7000 żołnierzy z państw sojuszniczych demonstrując gotowość do kolektywnej obrony „wschodniej flanki NATO”.

 

Co przed nami?

 

 • Zwiększenie wydatków obronnych

Rząd przygotowuje projekt ustawy zwiększającej wydatki na obronność państwa do poziomu co najmniej 2% PKB od 2016 r. Zapewni to dodatkowe 800 mln zł w 2016 r. W 2014 r. resort obrony wydał 99,5% środków zaplanowanych na wydatki modernizacyjne (8,27 mld zł). To aż 26% budżetu obronnego i jednocześnie najwyższy wskaźnik w historii Sił Zbrojnych RP.

 

FINANSE PUBLICZNE

 

Wykonane zadania:

 

 • Przyjęcie budżetu na  rok 2015

W tym roku deficyt spadnie poniżej 3% PKB. Tym samym Polska wyjdzie z procedury nadmiernego deficytu. Dużo niższym deficytem, niż planowano, zamyka się budżet państwa w 2014 r.To efekt dobrej realizacji budżetu, ale także wynik racjonalnej i oszczędnej polityki wydatkowej. Projekt ustawy budżetowej został przyjęty przez rząd 24 września 2014 r.

 

SPRAWY REGIONALNE

 

Wykonane zadania:

 

 • Kontrakty Terytorialne

Od października do grudnia 2014 r. rząd podpisał z samorządami 16 Kontraktów Terytorialnych. Dokumenty określają priorytetowe inwestycje, które będą finansowane z pieniędzy z nowego budżetu UE. Szacujemy, że w latach 2014-2023 zaangażowanie środków publicznych, europejskich i krajowych na działania z zakresu polityki rozwoju w skali całej Polski może wynieść ok. 400 mld zł.

 

Harmonogram przyjmowania Kontraktów Terytorialnych przez rząd:

- uchwała w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla województwa podkarpackiego –
2 grudnia 2014 r.;

- uchwały w sprawie zatwierdzenia Kontraktów Terytorialnych dla województw: mazowieckiego, lubelskiego, wielkopolskiego i pomorskiego – 14 listopada 2014 r.;

- uchwały w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla województwa kujawsko-pomorskiego i województwa łódzkiego – 12 listopada 2014 r.;

- uchwały w sprawie zatwierdzenia Kontraktów Terytorialnych dla województw: lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego – 4 listopada 2014 r.;

- uchwały w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla województwa podlaskiego
i województwa śląskiego – 24 września 2014 r.

 

Harmonogram podpisywania kontraktów:

województwo śląskie 25 września 2014 r., podlaskie 27 września 2014 r., zachodniopomorskie
12 listopada 2014 r., małopolskie i kujawsko-pomorskie 13 listopada 2014 r., świętokrzyskie, wielkopolskie, opolskie, łódzkie, dolnośląskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie 14 listopada 2014 r., mazowieckie 25 listopada 2014 r., lubelskie 5 grudnia 2014 r., podkarpackie 12 grudnia 2014 r. oraz pomorskie 19 grudnia 2014 r.

 

 • Ponadpartyjny dialog ws. przeglądu funkcjonowania samorządu

5 listopada 2014 r. premier Ewa Kopacz spotkała się z liderami partii politycznych: SLD, PSL, Twojego Ruchu i PO w sprawie przeprowadzenia przeglądu 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego. Ustalono, że przeglądu dokona nadzwyczajna komisja sejmowa. O jej powołaniu premier Ewa Kopacz rozmawiała z marszałkiem Sejmu 27 listopada 2014 r. Szczegóły dotyczące kształtu komisji były omawiane na Konwencie Seniorów 15 grudnia 2014 r.

 

 • Regionalny System Ostrzegania w TV i na komórkach

Dzięki temu rozwiązaniu każdy, kto posiada TV lub telefon komórkowy będzie mógł uzyskać bezpośrednią informację o potencjalnych zagrożeniach i klęskach żywiołowych. 13 listopada 2014 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podpisało umowę z Telewizją Polską. System powiadamiania jest dostępny od 1 stycznia 2015 r. w TVP Regionalnej i w aplikacji na telefon.

 

 • Zatwierdzenie programów regionalnych

W listopadzie i grudniu 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła 7 z 16 programów regionalnych na kwotę 14,2 mld euro. W ramach programów regionalnych marszałkowie województw podzielą więcej środków niż w poprzedniej perspektywie (40% puli w latach 2014-2020 wobec 25% w latach
2007-2013).

 

 • Działania w sprawie janosikowego

Premier Ewa Kopacz osobiście zainicjowała prace nad zmianami w tzw. „janosikowym”. 10 października 2014 r. odbyło się spotkanie w tej sprawie z udziałem szefowej rządu oraz przedstawicieli: Ministerstwa Finansów, Rządowego Centrum Legislacji, klubów koalicyjnych i Zarządu Województwa Mazowieckiego. Podstawą dalszych prac legislacyjnych w sprawie „janosikowego” będzie projekt rządowy przyjęty przez Radę Ministrów 19 sierpnia 2014 r. Wprowadzone do niego zmiany zakładają m.in. skrócenie okresu obowiązywania ustawy do 1 roku. Ponadto w 2015 r. województwo mazowieckie ma otrzymać (poprzez zmniejszenie obciążeń z tytułu „janosikowego”) dodatkowe
100 mln złotych. Sejm przyjął nowelizację ustawy o dochodach samorządu terytorialnego
23 października 2014 r. Od października w resorcie finansów trwają prace analityczne nad nową formułą „janosikowego” dla wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego.

 

PACJENCI

 

Wykonane zadania:

 

 • Wdrożenie pakietu onkologicznego i kolejkowego

Od 1 stycznia 2015 r. pacjenci z nowotworami złośliwymi są leczeni w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Zwiększył się dla nich dostęp do leczenia i badań diagnostycznych.  Od momentu, gdy pacjent z podejrzeniem nowotworu zostanie wpisany na listę osób oczekujących na konsultację specjalisty, do postawienia diagnozy nie powinno minąć więcej niż 9 tygodni. Zwiększył się także dostęp do lekarzy specjalistów dla wszystkich pacjentów. Listy oczekujących do lekarza specjalisty są prowadzone elektronicznie i aktualizowane raz w tygodniu. Pacjent może sprawdzić na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie najszybciej przyjmie go specjalista albo może uzyskać taką informację telefonicznie, dzwoniąc do NFZ. Dzięki temu, że można zapisać się tylko na jedną listę oczekujących, zniknie zjawisko sztucznego wydłużania kolejek przez osoby, które czekały w kilku kolejkach na to samo świadczenie, blokując terminy i nie odwołując wizyt. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 10 czerwca 2014 r.

 

Co przed nami?

 

 • Powołanie Instytutu Geriatrii

Powstanie placówka, która będzie kształciła przyszłych geriatrów oraz osoby zajmujące się opieką nad osobami starszymi. Bazą do jej utworzenia będzie Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie.

 

 • Finansowanie rezydentur absolwentów uczelni medycznych

Od 2015 r. finansowane będą specjalizacje lekarzy w ramach rezydentur wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015. Celem tego działania jest zwiększenie dostępu pacjentów do lekarzy specjalistów. Minister  zdrowia co roku przyznaje ok. 3000 miejsc rezydenckich. W 2015 r. planuje się zwiększyć tę liczbę do ok. 6500. Na dodatkowe rezydentury w 2015 r. przeznaczonych zostanie 60 mln zł.

 

PRAWO BUDOWLANE

 

Wykonane zadania:

 

 • Ochrona altan działkowych przed rozbiórką

Premier Ewa Kopacz podjęła decyzję o ochronie działkowych altan przed rozbiórką. Swoje wsparcie zapowiedziała podczas spotkania z działkowcami 24 listopada 2014 r. 9 grudnia 2014 r. rząd przyjął stosowną poprawkę do obywatelskiego projektu nowelizacji prawa budowlanego. Rządowe poprawki ochronią przed rozbiórką ok. 900 tys. budynków, które na podstawie dotychczasowych przepisów są samowolą budowlaną.

 

Co przed nami?

                                                                            

 • Kodeks budowlany

Zasadnicza koncepcja Kodeksu, z naciskiem na księgę budowlaną, zostanie przedstawiona w I kwartale 2015 r. Księga będzie zawierać nową kompleksową regulację procesu budowlanego, wykorzystującą m.in. orzecznictwo sądów administracyjnych. Ponadto projekt uwzględni rozwiązania proponowane w procedowanej obecnie w Sejmie nowelizacji prawa budowlanego, która przewiduje uproszczenia dla inwestycji, takich jak budowa domu jednorodzinnego.

 

INWESTYCJE, PRZEMYSŁ, BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

 

Wykonane zadania:

 

 • Umowy w ramach programu „Inwestycje Polskie”

Od 22 września do końca 2014 r. zostały podpisane 23 umowy. Łączna wartość zaangażowania BGK
i PIR w projekty wyniosła blisko 4,5 mld. Wśród zawartych umów znalazła się m.in.: umowa kredytu terminowego dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. do kwoty 256 mln zł i umowa z PGE na współfinansowanie programu inwestycyjnego oraz bieżącej działalności.

 

 • Inwestycje energetyczne

Trwa budowa nowego bloku energetycznego na terenie Elektrowni Jaworzno III i Elektrowni Opole II. Dzięki inwestycji w Jaworznie powstanie jeden z największych w kraju bloków energetycznych, który zapewni energię dla 2,5 mln gospodarstw domowych. Elektrownia Opole II to największa inwestycja przemysłowa w Polsce po 1989 r., która zapewni stabilne dostawy prądu do 4 mln gospodarstw domowych. W Rzeszowie oddano do użytku nowy blok, który zapewni energię elektryczną dla 75 tys. gospodarstw domowych.

 

 • Konsolidacja „zbrojeniówki” – połączenie spółek obronnych w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej

W ramach II etapu konsolidacji przemysłu zbrojeniowego 9 października 2014 r. w Polskiej Grupie Zbrojeniowej skonsolidowanych zostało 8 spółek obronnych z Grupy Polskiego Holdingu Obronnego oraz MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (100%) będące w portfelu ARP. Konsolidacja sektora zbrojeniowego wyeliminuje wewnętrzną konkurencję między polskimi firmami, umożliwi realizowanie dużych projektów angażujących kilka przedsiębiorstw i zwiększy konkurencyjność na rynkach zagranicznych. Polska Grupa Zbrojeniowa została zarejestrowana 13 grudnia 2013 r.
21 stycznia 2014 r. Rada Ministrów wyraziła zgodę na wniesienie akcji 12 spółek z sektora obronnego do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

 

Co przed nami?

 

 • Kontynuacja programu „Inwestycje Polskie”

Według szacunków do końca 2015 r. wartość projektów, w które zaangażują się PIR i BGK, sięgnie łącznie, odpowiednio, 10 mld zł i 28 mld zł.

 

INFRASTRUKTURA

 

Wykonane zadania:

 

 • Budowa dróg

Od 1 października 2014 r. oddano do ruchu niemal 200 km dróg krajowych, w tym: 35 km autostrad, 129 km dróg ekspresowych oraz 36 km pozostałych dróg krajowych. Od 1 stycznia 2014 r. do użytku oddano 225,75 km dróg ekspresowych, 61,6 km autostrad oraz 2 obwodnice. Podpisano także umowy na 298,8 km dróg ekspresowych. 22 grudnia 2014 r. do konsultacji publicznych został skierowany projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Uwagi można zgłaszać do 30 stycznia 2015 r. W połowie stycznia 2015 r. odbędzie się konferencja konsultacyjna dotycząca projektu Programu.

 

 • Sieci szerokopasmowe

W okresie wrzesień-listopad 2014 r. beneficjenci 14 regionalnych projektów szerokopasmowych zrealizowali 3741,48 km sieci, w tym wybudowano 2845,21 km sieci, a 896,27 km sieci zrealizowano z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury.

 

 • Kolej

W grudniu 2014 r., dzięki uruchomieniu Pendolino i nowym rozkładom jazdy, skrócił się czas podróży między największymi miastami, np. z Warszawy do Krakowa do ok. 2,5 godz., a z Warszawy do Gdańska do ok. 3 godz. Kolejne skrócenie czasu przejazdu nastąpi w grudniu 2015 r.

 

Co przed nami?

 

 • Budowa dróg

Do końca 2015 r. zostanie oddanych 250 km dróg ekspresowych i podpisane umowy na 500 km.
W latach 2014-2020 zbudowanych zostanie 1770 km autostrad oraz dróg ekspresowych i 35 obwodnic za blisko 93 mld zł. Oddana będzie do użytku pełna sieć autostrad: A1, A2 i A4 oraz S3, S5, S6, S7, S8, S17 i cała obwodnica Warszawy.

 

 • Rozwój portów

W 2015 r. 1 mld zł zostanie przeznaczony na zwiększenie przepustowości portów i poprawę infrastruktury dostępowej od strony lądu (do końca 2020 ponad 11 mld zł).

 

 • Kolej

W 2015 r. na tory wyjadą nowe składy pociągów o wartości 6 mld zł. Na koniec kadencji tabor PKP Intercity w ok. 70% będzie nowy lub zmodernizowany.

 

 • Rozwój transportu miejskiego

Planujemy inwestycje ze środków unijnych na rozwój transportu miejskiego na poziomie 13,5 mld zł do 2020 r. Inwestycje będą uruchamiane w ramach środków z programu Infrastruktura i Środowisko, programu Polska Wschodnia oraz regionalnych programów  operacyjnych.

PRZEDSIĘBIORCY

 

Wykonane zadania:

 

 • Ustawa antykryzysowa dla firm, które straciły na embargu

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników i szkoleń oraz opłacenie składek na ZUS – na taką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy stracili na blokadzie eksportu polskich towarów do Rosji. Ze wsparcia w łącznej kwocie do 500 mln zł będą mogły skorzystać firmy z branży handlowej, przetwórczej
i transportowej. Rząd przyjął projekt ustawy 16 grudnia 2014 r. Planowane wejście w życie ustawy –
 1 lutego 2015 r.

 

 • Wydłużenie do 2016 r. gwarancji de minimis i rozszerzenie o wsparcie eksportu

Program de minimis został wydłużony do 2016 r. i rozszerzony o wsparcie dla przedsiębiorców na rzecz eksportu ich produkcji. W 2014 r. udzielono gwarancji na kwotę  15,8 mld dla 73 500 przedsiębiorców. Pozwoliło to na udzielenie kredytów w kwocie ok. 28 mld zł.

Rozporządzenie ministra finansów z 3 grudnia 2014 r. dotyczące wydłużenia programu de minimis do końca 2016 r. weszło w życie 26 grudnia 2014 r. Rozporządzenia Rady Ministrów dotyczące rozszerzenia programu o wsparcie dla przedsiębiorców na rzecz eksportu ich produkcji zostały przyjęte 4 listopada i weszły w życie 14 listopada 2014 r.

 

 • Start programu „Wsparcie w starcie” – pomoc dla zakładających pierwszą firmę

17 listopada 2014 r. ruszył rządowy program „Wsparcie w starcie”, przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. To program nisko oprocentowanych pożyczek skierowany do tych, którzy chcą założyć swój pierwszy biznes. Na jego realizację przeznaczono 500 mln zł do 2021 r. Pilotaż programu trwał od grudnia 2013 r. na terenie trzech województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego. Możliwość tworzenia tego typu programów przewiduje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, której projekt nowelizacji Rada Ministrów przyjęła 5 listopada 2013 r.

 

Co przed nami?

 

 • Założenia do projektu nowej ordynacji podatkowej

Nowe przepisy podatkowe mają być jasne, precyzyjne i przyjazne dla uczciwych podatników. Nad nową ordynacją podatkową pracuje Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego. W marcu przedłoży Ministerstwu Finansów kierunkowe założenia do nowej ordynacji. Następnie projekt zostanie skierowany na Radę Ministrów i poddany konsultacjom społecznym.

 

 • Założenia nowego prawa działalności gospodarczej

Nowe przepisy będą zawierać katalog podstawowych praw przedsiębiorcy oraz zasady działania organów administracji w dziedzinie gospodarki. Jednym z głównych założeń proponowanych rozwiązań będzie  rozstrzyganie wątpliwości na korzyść przedsiębiorców. Założenia do nowego prawa działalności gospodarczej zostały skierowane do konsultacji społecznych 11 grudnia 2014 r.

 

 • Więcej środków dla przedsiębiorczości

19 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza BGK przyjęła plan finansowy, w którym założono wzrost wartości finansowania przedsiębiorstw o ponad 6 mld zł (z 19 mld w 2014 r. do 25 mld w 2015 r.). Podpisanie umów dotyczących finansowania inwestycji, m.in. w branży energetycznej czy chemicznej, zaplanowano na I połowę 2015 r.

 

PRZYJAZNA ADMINISTRACJA

 

Wykonane zadania:

 

·         Zatwierdzenie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

8 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Blisko 2,2 mld euro ze środków unijnych trafi na realizację takich celów, jak: zwiększenie dostępu do spraw administracyjnych online, możliwość korzystania z usług elektronicznej administracji w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie, dostęp do elektronicznych usług z zakresu zdrowia, edukacji, zamówień publicznych,  sądownictwa, itp. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 8 stycznia 2014 r.

 

Co przed nami?

 

 • Ułatwienia dla podatników i zmiany w urzędach skarbowych

W 2015 r. wprowadzony zostanie m.in. system e-podatki,  dzięki któremu każdy będzie miał łatwy i bezpieczny dostęp do swojego konta podatnika. Podatnicy uzyskają taką samą, spójną informację, niezależnie od tego, do którego urzędu skarbowego zwrócą się z pytaniami. Zwiększona zostanie przepustowość infolinii podatkowej. Powstanie internetowa Baza Wiedzy Administracji Podatkowej. Podatnik będzie mógł załatwić swoje sprawy w dowolnym urzędzie. Pracownik urzędu skarbowego obsłuży obywateli także z zakresu działania innych instytucji, np. ZUS, Służby Celnej. Przez pierwsze 18 miesięcy prowadzenia działalności mikroprzedsiębiorcy będą mogli liczyć na pomoc asystenta podatnika. Wyspecjalizowane urzędy skarbowe skoncentrują się wyłącznie na obsłudze największych podmiotów budujących potencjał gospodarczy państwa.

 

 • Nieodpłatna pomoc oraz informacja prawna

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych zagwarantowany zostanie bezpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym osobom uprawnionym do świadczeń z pomocy społecznej. Natomiast wszystkim osobom fizycznym ustawa ma umożliwić dostęp do informacji prawnej za pośrednictwem specjalnej infolinii. W skali całego kraju powstanie co najmniej 1549 punktów, w których nieodpłatnie będzie świadczona pomoc prawna przez adwokatów lub radców prawnych oraz 42 stanowiska na potrzeby udzielania informacji prawnej za pośrednictwem infolinii.

 

 • Poprawa obsługi przez urzędników

Rząd będzie promował wprowadzanie w urzędach ułatwień, takich jak np. organizowanie kącików dla dzieci czy udostępnianie klientom komputerów z internetem. Urzędnicy mający bezpośredni kontakt z obywatelem będą zobowiązani do poprawienia jakości i uproszczenia korespondencji. Coraz więcej spraw będzie można załatwić przez Internet. Poprawi się kontakt telefoniczny z urzędnikami dzięki dodatkowemu wsparciu sektorowych lub instytucjonalnych  infolinii.

 

GÓRNICY

 

Wykonane zadania:

 

 • Dialog z górnikami

Pod koniec września osiągnięto porozumienie w sprawie protestów w kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu. W rozwiązanie problemu zaangażowała się premier Ewa Kopacz. Zapewniono przedłużenie działania kopalni i zagwarantowano pracownikom zatrudnienie w innych zakładach. 18 listopada premier spotkała się z przedstawicielami central związkowych działających przy Kompanii Węglowej i zadeklarowała, że w grudniu zostaną wypłacone zaległe pensje i świadczenia okolicznościowe z okazji „Barbórki” – obie zapowiedzi zostały zrealizowane. 18 listopada premier Ewa Kopacz powołała również pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

 

 • Wejście w życie ustawy dot. wymogów jakościowych węgla

Sejm uchwalił ustawę 10 października 2014 r., a prezydent podpisał ją 14 października 2014 r. Nowe prawo weszło w życie 14 listopada 2014 r. Ustawa wprowadza zakaz sprzedaży produktów, takich jak węgiel kamienny czy brykiety, które nie spełniają wymagań jakościowych ministra gospodarki. Za sprzedaż węgla niezgodnego z obowiązującymi normami grożą kary finansowe, a nawet kara pozbawienia wolności.

 

 • Plan naprawczy Kompanii Węglowej

7 stycznia 2015 r. rząd przyjął „Plan naprawczy Kompanii Węglowej SA” przygotowany przez pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Potrzeba zmian w spółce wynika z jej dramatycznej kondycji finansowej. Proponowane rozwiązania mają na celu zwiększenie efektywności działania Kompanii Węglowej SA, obniżenie kosztów jej funkcjonowania i utworzenie przejrzystej struktury organizacyjnej.

 

Co przed nami?

 

 • Ustawa dot. koncesjonowania sprzedaży węgla

Trwają prace w Sejmie. Nowelizacja ma wyeliminować nieuczciwą konkurencję w handlu węglem kamiennym. 

 

ROLNICY

 

Wykonane zadania:

 

 • Zatwierdzenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Polska jest jednym z trzech krajów, które zakończyły negocjacje. Do wykorzystania jest 13,5 mld euro, które zostaną przeznaczone m.in. na modernizację i zwiększanie konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 15 kwietnia 2014 r.

 

 • Fundusz Stabilizacji Dochodów Rolniczych

7 stycznia 2015 r. rząd przyjął projekt ustawy o powołaniu Funduszu Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Środki zgromadzone na jego rachunku będą wypłacane rolnikom, którzy ponieśli straty ekonomiczne z przyczyn od nich niezależnych. Fundusz będzie administrowany przez Agencję Rynku Rolnego.

 

 • Pozyskiwanie nowych rynków zbytu dla polskiej żywności

Nieustannie prowadzone są rozmowy dotyczące dostępu dla polskich produktów rolno-spożywczych do kolejnych rynków zbytu. M.in. polskie jabłka mogą być eksportowane do Kanady i Singapuru, a w sprawie dostępu do rynku indyjskiego trwają uzgodnienia. W 2014 r., pomimo rosyjskiego embarga, wartość eksportu rolno-spożywczego może osiągnąć wyniki podobne jak w roku 2013, czyli przekroczyć 20 mld euro.

 

POLICJANCI

 

Co przed nami?

 

 • Nowe zasady naliczania dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy

W MSW trwają prace nad zmianą zasad naliczania dodatku za wysługę lat, które mają motywować
i zachęcać funkcjonariuszy resortu do dłuższego pozostawania w służbie. Zmiany obejmą funkcjonariuszy wszystkich służb podległych MSW – Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu – i wejdą w życie w 2015 r.

 

 • Modernizacja floty służb

W budżecie na 2015 r. na zakupy sprzętu w służbach podległych MSW zaplanowano prawie 400 mln zł. Około 100 mln zostanie przeznaczonych na wymianę policyjnej floty. Straż Graniczna zostanie doposażona w bezzałogowe statki powietrzne, a Państwowa Straż Pożarna w nowe samochody, m.in. ratowniczo-gaśnicze.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Wykonane zadania:

 

 • Recykling pojazdów i likwidacja opłaty recyklingowej

2 grudnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Na podstawie nowych przepisów osoby indywidualne zostaną zwolnione
z opłaty recyklingowej – w wysokości 500 zł – płaconej obecnie za każdy używany pojazd sprowadzony do Polski. Zgodnie z projektem wszyscy wprowadzający pojazdy na polski rynek (np. dealerzy samochodowi, właściciele komisów) będą musieli zapewnić sieć zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji (mają ją tworzyć stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów).

 

KULTURA

 

Wykonane zadania:

 

·         Rekordowy budżet na kulturę

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2015 r. będzie przeznaczone 3 mld 266 mln zł.
W porównaniu z rokiem 2014 to 10 procentowy wzrost i osiągnął najwyższy w historii poziom. Zbliżamy się do 1% z budżetu na kulturę czyli realizacji najważniejszego postanowienia umowy społecznej zawartej z Obywatelami Kultury. Oprócz środków z budżetu państwa przeznaczamy także środki, funduszy celowych oraz z budżetu środków europejskich. Dzięki temu łączna, rekordowa kwota wydatków na kulturę w 2014 r. wynosi 3 803,0 mln zł.

 

Co przed nami?

 

·         Większy dostęp do kultury

Planujemy wdrożenie projektu Kultura Dostępna, dzięki któremu pojawią się m.in. tańsze bilety do najważniejszych muzeów i teatrów.Poszerzony ma zostać także darmowy dostęp przez Internet do książek, nagrań, koncertów i spektakli teatralnych objętych prawem autorskim. Chcemy również uruchomić specjalny program edukacyjny, który otoczy troską miejsca i muzea historyczne stanowiące źródło budowania nowoczesnego patriotyzmu i świadomości historycznej młodego pokolenia.

 [1] Podsumowanie liczb uwzględnia okres od powołania rządu 22 września 2014 r. do 7 stycznia 2015 r.

 

Źródło: https://www.premier.gov.pl/

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Wychodzę